VEDTEKTER for KRIS – tverrkirkelig samtalesenter


§ 1 Formål
KRIS skal være et tverrkirkelig samtalesenter som tilbyr veiledning ved ulike krenkelser, kriser, tidligere traumer, seksuelle overgrep og vanskelige relasjoner.

KRIS gir sitt tilbud til enkeltpersoner, deres nærstående, til ulike nettverk og organisasjoner.

KRIS’ tilbud skal gis ut fra den enkeltes behov uavhengig av livssyn.

KRIS arbeider for å spre kunnskap om virkninger av ulike krenkelser og overgrep og hvordan mennesker kan ivaretas for å bli gjenopprettet i ånd, sjel og kropp.

KRIS skal utdanne veileder og opprette nettverk som kan gi veiledning om ulike overgrep og seksuelt misbruk.

KRIS skal stimulere til selvhjelpsgrupper og studiegrupper for å ivareta god helhetlig helse og et sunt liv etter opplevd overgrep.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
KRIS er en tverrkirkelig og politisk uavhengig forening som utøver sin tjeneste i et tverrkirkelig samarbeid og også i kontakt med andre offentlige og frivillige tiltak på området.
Medarbeidere rekrutteres fra ulike kristne trossamfunn, og anvender ulik fagkompetanse og livserfaring i arbeidet.

§ 3 Styret
KRIS ledes av styret som høyeste myndighet.

Styret skal:
Oppnevne eller tilsette personer etter behov og økonomi for oppgaver som ønskes utført og tildele myndighet og utarbeide instruks for disse.

  1. Administrere og føre nødvendig kontroll med KRIS’ økonomi ihht gjeldende regler.
  2. Representere KRIS utad.

Styret skal holde møte minimum 4 ganger årlig.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 4 Valg av styremedlemmer
Styret er selvsupplerende.
Kandidater anbefales av styrets medlemmer og/eller blant medarbeidere. Vi ser blant mennesker som brenner for temaet og foreningen.
Styremedlemmene sitter minst 2 år i styret.
Styret består av:   
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer (inkl medarbeidernes representant)

§ 5 Økonomi
Styreleder har signaturmyndighet. Prokura kan gis til daglig leder. Styret godkjenner budsjett og er ansvarlig for årets regnskap.

§ 6 Tilsetting og arbeidsgrupper
KRIS oppretter driftsseksjoner og/eller arbeidsgrupper. Disse kan ledes av en oppnevnt person eller styret. Det kan tilsettes daglig leder og/eller ansatte når økonomien tillater det.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele KRIS. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere KRIS utad uten styrets godkjennelse.

§ 7 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas av styret, og det må være 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Oppløsning (§7 kan ikke endres)
Ved oppløsning tilfaller midler og eiendeler det formål, innenfor KRIS’, intensjon som styret og medarbeidere vedtar. 
Oppløsning av KRIS skal drøftes i et allmøte med medarbeiderne. Endelig vedtak av oppløsningen gjøres i et enstemmig styre.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av KRIS

Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Les mer

Adresse:

Drønningengsgate 72, 2. etg over Shalam
4608 Kristiansand

 

Tlf:  90026383
Email: post@kris-samtale.no

Åpent hver  tirsdager fra kl. 10 til 16 og
hver tredje tirsdag fra kl. 10 til 19

Stikk innom for å ta en prat eller ring oss
i samme tidsrom for å avtale en samtaletime.